นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Absolute Alliances (Thailand) Co.,Ltd.

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ Absolute Alliances (Thailand) Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “AA” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Yuengyuencity และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร ?

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน AA จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง ได้แก่

 • โดยการขอ หรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง
 • การนำเสนอกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาของ AA ผ่านทางอีเมล และหรือทางโทรศัพท์
 • การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อบรม หรือเข้าร่วมงานสัมมนาของ AA หรือหน่วยงานอื่นที่ AA มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ AA หรือเว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่ AA มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น www.yungyuencity.com
 • AA อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทน หรือผู้ให้บริการของ AA หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ AA หน่วยงานราชการ บริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือผู้ประสานงานของท่าน
 • แหล่งข้อมูลอื่นซึ่งเปิดเผยสาธารณะที่สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์  Facebook และหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ เป็นต้น

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 • ชื่อ และนามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ LINE ID และอื่น ๆ
 • บริษัท หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด
 • ตำแหน่งงาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับ AA โดยตรง หรือทางอ้อม

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล / และการใช้งานข้อมมูลส่วนบุคคล

AA จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อส่งข่าวสาร บทความ รวมถึงข้อมูลอื่นที่น่าสนใจของ AA ให้กับท่าน
 • เพื่อให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาของ AA ผ่านช่องทางที่ท่านให้ไว้
 • เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหาร และจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาของ AA ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาในแต่ละครั้ง
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา
 • การดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงของท่าน และการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ จัดส่งของรางวัล และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน
 • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และผลตอบรับจากการจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาของ AA
 • เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อการติดต่อประสานงานที่จำเป็นในการเชิญท่านมาเป็นวิทยากร
 • เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาที่ AA จัดขึ้นให้สามารถเข้ารับชม หรือร่วมกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาที่จัดขึ้นได้จากหลายพื้นที่โดยพร้อมกัน  หรือการรับชมย้อนหลัง
 • เพื่อการประเมินผลของการจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนานั้น ๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กฎหมาย และหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

AA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว AA จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบ และมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน AA ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่ง หรือคำพิพากษาถึงที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ AA อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และหรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ AA เช่น บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พัก และการเดินทาง เป็นต้น
 • AA อาจมีการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, Youtube, website ของ AA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ และโทรศัพท์ เป็นต้น

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

 

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ในกรณีที่ AA ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ AA ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ AA รวมถึงขอให้ AA เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ AA ได้

 

 • สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

ท่านมีสิทธิขอให้ AA โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ AA ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

ท่านมีสิทธิขอให้ AA ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม AA อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น AA จะจัดให้มีการทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

 

 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้ AA ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ AA มีอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ AA แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

 • สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก AA ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

AA เก็บรวบรวม และใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ทั้งหมดที่ AA มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน โดยท่านสามารถตั้งค่า หรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

AA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดย AA จะประกาศนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวล่าสุดในหน้านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีผลบังคับใช้ทันที ในกรณีที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นจำนวนมาก AA อาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางอื่น ๆ ต่อไป

 

วิธีติดต่อเรา

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ AA ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110   

เบอร์โทรศัพท์: 02-661-7750

อีเมล: info-Absolute@absolutealliances.com