ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาและความท้าทายมหาศาล เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน โดยคำจำกัดความความยั่งยืนของเมือง คือ เมืองที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ

สมดุล ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) และประโยชน์ต่อเมืองอื่น (Positive Externality) โดยประเทศไทยมีนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญ เรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับเมืองในหลายบทบาท เช่น เมืองที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนโอกาสในการตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต ปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาและความท้าทายมหาศาล เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาของโรคระบาด ภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความจำเป็นที่จะต้องเร่ง และดำเนินการแก้ไขปัญหา ไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน

จากงานวิชาการที่มีอยู่คำจำกัดความ “ความยั่งยืนของเมือง” คือ เมืองที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) และการเอื้อประโยชน์ต่อเมือง (Positive Externality) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง

เป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองในทุกองค์ประกอบ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม

เพื่อเป็นเวที ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจการสร้างและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเมืองยั่งยืนร่วมกันอย่างบูรณาการ

รูปแบบการจัดงาน

การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น

การนำเสนอผลการการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก

กิจกรรม Networking Cocktail Reception และร่วมงานมอบโล่ห์เกียรติคุณแก่องค์กรที่ร่วมนำเสนอผลงานและแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเมืองยั่งยืน

ภาพบรรยากาศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่หลากหลายไปปรับใช้ในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการอยู่ดีมีสุขของประชาชน คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สภาวะการเปลี่ยนแลงของอากาศ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุลในมิติการพัฒนา ระหว่างเมืองและชนบท และระหว่างท้องถิ่นกับประเทศ

ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้จริง ในการบริหารงานตาม พื้นที่ ท้องถิ่น ของตนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นำแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเป็นเจ้าของให้แก่ชุมชนไปใช้จริงในการบริหารงาน

Co-Hosted By

Sponsored By