ไฟล์วิทยากร

Executive Keynote พัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

Download

Use case by Sponsor 1 Combating air pollution through technology

Download

ปาฐกถา 2 คาร์บอนเครดิต
พิชิตโลกร้อน

Download

Use Case by Sponsor 2 การปรับตัวของธุรกิจพลังงานสู่ความยั่งยืน

Download

ปาฐกถา 3 นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ

Download

ปาฐกถา 4 โดย ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส สถาบันนสิ่งแวดล้อมไทย

Download

ปาฐกถา 5 การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

Download

ปาฐกถา 6 ยกระดับสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Download

Use Case by Sponsor 3 Sustainable Organization in a VUCA World

Download

การนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่ 2 – เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Download

ปาฐกถา 7 โลกสีเขียว รอไม่ได้แล้ว วิถีใหม่ของโลกนับจากนี้ไป

Download

การนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่ 3 – เทศบาลเมืองยโสธร

Download

การนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่ 4 – เทศบาลเมืองทุ่งสง

Download

ปาฐกถา 9 การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และยั่งยืน ทำอย่างไร

Download