ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดงาน

  วันที่ 10 – 11 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (กรุงเทพฯ)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรส่วนกลางจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐส่วนกลาง

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

นักสถาปานิก

นักออกแบบเมือง

สมาชิกสภาหอการค้า 5 จังหวัด

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ

  งบประมาณค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยทางโครงการสนับสนุนตลอดทั้ง 2 วัน ดังนี้

ผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานจะได้รับกระเป๋าผ้าแคนวาส, อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ และได้รับใบประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะนักพัฒนาเมืองยั่งยืนรุ่น 2

*** ยกเว้นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 28 (2) สำหรับหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ***

วิธีการลงทะเบียน

  1. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : www.yungyuencity.com (โปรดเลือก 1 ช่องทางการในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน)
  2. เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางคณะทำงานฯ จะมีการคอนเฟิร์มการเข้าร่วมงานอีกครั้ง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ: การยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2567

รูปแบบการจัดงาน

การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น

การนำเสนอผลการการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก

กิจกรรม Networking Cocktail Reception และร่วมงานมอบโล่ห์เกียรติคุณแก่องค์กรที่ร่วมนำเสนอผลงานและแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเมืองยั่งยืน

โครงสร้างการจัดงาน

เจ้าภาพร่วม โดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(MDES)

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(DUGA)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE)