กำหนดการโครงการเมืองยั่งยืน

updated 12.06.66

Day 1 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดโครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10.00 – 10.30 น.(30 นาที) Executive Keynote: พัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดย คุณชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมส่วนแสดงเทคโนโลยี
11.00 – 11.30 น. (30 นาที) ปาฐกถา 1: จาก SDGs สู่ ESG ทำไม จึงสำคัญ โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Founder, Brand Strategist & Sustainability Advisor The Brandbeing Consultant Co., Ltd.
11.30 – 12.00 น. (30 นาที) Use Case by Sponsor 1: Combating air pollution through technology: use case from London, Wuxi. พิชิตมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยี ตัวอย่างความสำเร็จจากกรุงลอนดอนและเมืองวูฉี โดย คุณสาธิต มาลัยโรจน์ศิริ Customer Chief Engineering Manager บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. (30 นาที) ปาฐกถา 2: คาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
13.30 – 14.00 น. Use Case by Sponsor 2: การปรับตัวของธุรกิจพลังงานสู่ความยั่งยืน. โดย คุณณัฏฐพงศ์ ธาราณัติ ผู้จัดการแผนกการลดคาร์บอน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
14.00 – 14.30 น. (30 นาที) ปาฐกถา 3: นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ โดย รศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30 – 15.00 น. (30 นาที) พัปาฐกถา 4: การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน (Nature-based Solutions) เพื่อเมืองยั่งยืน โดย ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมส่วนแสดงเทคโนโลยี
15.30 – 16.00 น. (30 นาที) ปาฐกถา 5: การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
16.00 – 16.30 น. ปาฐกถา 6: ยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย คุณบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16.30 – 19.30 น. กิจกรรม Networking Cocktail Function
Day 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566
09.30 – 10.00 น. Use Case by Sponsor 3: การสร้างองค์กรยั่งยืนในยุคโลกผันผวน (Sustainable Organization in a VUCA World)
โดย: คุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10.00 – 10.30 น. (30 นาที) การนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่1: เทศบาลนครยะลา
โดย: คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมส่วนแสดงเทคโนโลยี
11.00 – 11.30 น. (30 นาที) ปาฐกถา 7: โลกสีเขียว รอไม่ได้แล้ว วิถีใหม่ของโลกนับจากนี้ไป โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
11.30 – 12.00 น. (30 นาที) การนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่2: เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย: คุณบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. (30 นาที) ปาฐกถา 8: การออกแบบและพัฒนาเมืองโดยใช้แนวทาง “ย่านนวัตกรรม” ทั้งเมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เริ่มอย่างไร? โดย รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13.30 – 14.00 น. Use Case by Sponsor 4:
13.30 – 14.00 น. การนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่3: เทศบาลเมืองยโสธร โดย: คุณอัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร
14.00 – 14.30 น. (30 นาที) พักรับประทานอาหารว่างและชมส่วนแสดงเทคโนโลยี
14.40 – 15.10 น. (30 นาที) การนำเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่4: เทศบาลเมืองทุ่งสง โดย: คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
15.10 – 15.40 น.(30 นาที) ปาฐกถา 9: การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และยั่งยืน ทำอย่างไร? โดย ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ ***